Co je to BRCA?

BRCA1 a BRCA2 jsou geny. Jejich zděděná porucha může vést k vysokému riziku onemocnění rakovinou. Tuto genetickou dispozici má v ČR každý zhruba 800. člověk.

Více o BRCA

Zhoubné nádory vaječníků a prsu vznikají u naprosté většiny pacientek náhodně, sporadicky. U zhruba 5 % žen s rakovinou prsu a až u 18 % žen s rakovinou vaječníků však můžeme odhalit vrozenou (zděděnou) dispozici ke vzniku onemocnění. Tyto ženy zdědily od jednoho ze svých rodičů poruchu v některém z genů důležitých pro normální (nenádorové) fungování buněk prsní žlázy a vaječníků. Takové ženy pak mají vysoké riziko, že v průběhu života onemocní rakovinou prsu (celoživotní riziko až 87 %) nebo vaječníků (celoživotní riziko až 60%). U osob se zděděnou dispozicí vznikají zhoubné nádory v časnějším věku, může u nich vznikat i více nádorů najednou nebo v průběhu života.

V současné době známe několik genů, jejichž poruchy (mutace) lze v postižených rodinách nalézt a existence dalších takových genů se předpokládá. Nejdůležitější jsou na úrovni současného poznání geny BRCA1 a BRCA2 (zkratka z anglického BReast CAncer- rakovina prsu.) Jejich poruchy nacházíme v naprosté většině rodin s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů prsu a vaječníků.

Dědičnou dispozici je možné odhalit genetickým vyšetření z krve (genetické testování). U nemocné ženy lze také vyšetření provést ze samotného nádoru v rámci standardního patologického vyšetření po operaci. Nelze zdědit samotný nádor, rakovinu. Dědí se dispozice ke vzniku nádoru, tedy zvýšené riziko. Neznamená to, že žena s mutací musí onemocnět, pravděpodobnost, že onemocní je však minimálně 10x vyšší než u ženy bez této dědičné dispozice. Celoživotní riziko onemocnění rakovinou prsu je u nosiček mutací v genech BRCA1 a BRCA2 až 87% (bez zátěže 9%), riziko onemocnění rakovinou vaječníků je u nosiček mutací v genu BRCA1 40-60%, u nosiček mutací genu BRCA2 15-30% (bez zátěže 1,8%). Pokud víme, že žena zdědila genetický defekt a s ním vysoké riziko onemocnění, pak jsme schopni vzniku nádoru zabránit, i když za cenu preventivních operací, tedy odstranění rizikového orgánu.

Genetické vyšetření je ale důležité i pro ženy, které již onemocněly. U pacientek s rakovinou vaječníků (a částečně i prsu), pokud vzniká na základě dědičné dispozice, můžeme upravit léčbu rakoviny tak, aby byla účinnější. Dnes víme, že nádory u žen s dědičnou dispozicí reagují jinak na stávající způsoby léčby, především chemoterapii. Navíc u nich můžeme použít léčbu cílenou – tzv. biologickou, která využívá jedinečné pochody nádorové buňky a méně než chemoterapie poškozuje zdravou tkáň.

Může se to týkat i mužů?

Pozor- byť by se zdálo, že se jedná o ženskou záležitost, tak dědičná dispozice se nevyhýbá ani mužům. Ti mohou onemocnět rakovinou prostaty, tlustého střeva i prsu. Jejich rizika jsou zhruba 2-5 krát vyšší ve srovnání s jedinci, kteří dědičnou dispozici nemají. Také mohou dále přenášet dispozici na svoje potomky.

BRCA_ilu-1-smaller
BRCA_ilu-2

Může se mě to týkat?

Vzhledem k tomu, že naprostá většina nádorů vaječníků a prsu není podmíněna vrozenou genetickou dispozicí, lze očekávat přínos genetického testování pouze u malé skupiny osob. Pokud je v rodině s vysokým výskytem nádorů prsu nebo vaječníků žijící žena s nádorovým onemocněním, měla by být vyšetřena nejprve ona. O vyšetření ostatních rodinných příslušníků včetně mužů by mělo být rozhodnuto až na základě výsledku vyšetření této pacientky.

Vyšetřen by měl být:
  • Pacientka s rakovinou prsu do 50 let věku, i když se v rodině žádný nádor dosud nevyskytl
  • Pacientka s rakovinou vaječníků bez ohledu na věk nebo rodinnou zátěž (musí se však jednat o tzv. epiteliální karcinom)
  • Pacientka s oboustranným nádorem prsu
  • Pacientka s rakovinou prsu a vaječníků Pacientka s rakovinou prsu nad 50 let, pokud má další příbuzná (matka, sestra, dcera; přes otce i vzdálenější) rakovinu prsu (alespoň jeden nádor do 50 let)
  • Pacientka s rakovinou prsu nebo vaječníků, současně v rodině další dvě či více onemocnění nádorem prsu nebo vaječníků
  • Muž s rakovinou prsu
  • Zdraví rodinní příslušníci (včetně mužů)
  • Pacientky s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2
  • Pacientky s některými typy rakoviny prsu (tzv. triple negativní karcinom a medulární karcinom)
Kdo mě pošle na vyšetření?

O tom, zda ženě bude nebo nebude nabídnuto testování na přítomnost mutací genů BRCA1 nebo BRCA2, rozhoduje klinický genetik po podrobném rozhovoru s pacientkou. Kterýkoliv lékař, kterému se svěříte se svou obavou, zda nemůžete nést (např. vzhledem k výskytu nádorových onemocnění ve Vaší rodině) vrozenou dispozici ke vzniku nádorů, by Vám měl poradit, na kterého genetika se můžete obrátit. O konzultaci lze požádat pracoviště klinické genetiky při jakékoliv velké nemocnici (fakultní nemocnice nebo bývalé krajské nemocnice). Pokud genetik rozhodne, že je u Vás zvýšená pravděpodobnost, že byste byla nosičkou dispozice (mutace) v některém z vyšetřovaných genů, odebere Vám dvě zkumavky krve a odešle je pak do laboratoře, kde proběhne samotná analýza.

Jaký může být výsledek vyšetření a co mě pak čeká?

V každém případě, i když Vám nebude doporučeno genetické vyšetření na přítomnost mutací genů BRCA1 a BRCA2 nebo jiných genů, bude Vám při genetické konzultaci vysvětleno (někdy je lze i vyčíslit) Vaše konkrétní riziko vzniku nádoru a bude Vám doporučeno, jaká vyšetření a v jakých intervalech podstupovat.Pokud Vám genetické vyšetření (analýza mutací genů BRCA1 a BRCA2 doporučeno bude a Vy se rozhodnete jej podstoupit, pak může být výsledek:

1) pozitivní – tzn. že v některém z vyšetřených genů nalezneme poruchu, mutaci. Znamená to, že (pokud jste onkologická pacientka) u Vás zhoubný nádor vznikl na základě Vaší dědičné dispozice. Vyšetření může být nabídnuto Vašim příbuzným (rodičům, sourozencům, dětem…), a ti mohou být zařazeni do důkladného systému pečlivého sledování, které má za cíl odhalit případně vzniklé nádory co nejdříve. Máme k dispozici i zásahy, kterými dokážeme riziko vzniku nádoru (např. vaječníků) velmi výrazně snížit. Vy sama budete také pečlivě sledována pro riziko vzniku dalších nádorů.

2) negativní – tzn. že jsme ani v jednom z vyšetřovaných genů nenalezli nic, co by svědčilo pro dědičnou dispozici ke vzniku nádorů. V takovém případě však nemůžeme s jistotou určit, zda jde u Vás opravdu o náhodně vzniklý nádor, nebo se vrozená dispozice skrývá v nějakém z jiných genů (který třeba dnes ještě ani neznáme) nebo dokonce ve vyšetřovaných genech, ale je takové komplexní povahy, že se nám ji dostupnými metodami nepodařilo odhalit. I v takovém případě však Vám i Vašim příbuzným dáme doporučení, co a jak často sledovat.

Jsem muž, může se mě to týkat?

Ano, pravděpodobnost přenosu dispozice z rodičů na děti je 50% u chlapců i děvčat. Chlapci jsou na tom o něco lépe, neboť mají nižší rizika vzniku nádorů, ale mohou dispozici přenášet dále na svoje potomky.

Jsem BRCA pozitivní, co mám dělat?

Veškerá rozhodnutí spojená s nosičstvím mutace genu BRCA 1/ 2 jsou velmi obtížná. Neexistuje rozhodnutí dobré, nebo špatné- vždy jsou ženy nebo muži nuceni vybírat ne tu nejlepší, ale tu (pro ně subjektivně) nejméně špatnou variantu. Úkolem lékařů není vybírat za ně, ale poskytnout jim dostatek informací, na jejichž základě mohou své rozhodnutí učinit.

Co se dá dělat, abych nádor neměla, nebo na něj neumřela?

Má-li žena dědičnou dispozici ke vzniku rakoviny prsu nebo vaječníků (mutaci v genu BRCA1 nebo BRCA2), mohou jí být nabídnuty dva typy opatření:

Systém pečlivého sledování, který zahrnuje vyšetření prsů pomocí mammografie, ultrazvuku a magnetické rezonance;

Vyšetření gynekologických orgánů a břicha ultrazvukem; stanovení nádorových markerů z krve; vyšetření daších rizikových oblastí – kůže, oči, tlusté střevo, a to každých šest měsíců.

To nezabrání vzniku nádoru, ale má za cíl najít nádor včas. To jde velmi dobře u prsů, u vaječníků ale sledování selhává. Proto BRCA pozitivním ženám jsou nabízeny také preventivní (profylaktické) operační zákroky:
Preventivní odstranění prsů (s jejich rekonstrukcí) a preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů (event. i dělohy).

Co to znamená pro moji rodinu?

Dědí se dispozice ke vzniku nádoru, nikoliv samotný nádor. Dispozici může stejně zdědit muž jako žena, nevybírá si pohlaví. Pravděpodobnost přenosu dědičné dispozice (mutace genu BRCA1 nebo BRCA2) z rodičů na potomky je 50 %. Tato pravděpodobnost ale platí pro každé dítě zvlášť. Má-li pár dvě děti a jedno je BRCA pozitivní (zdědilo mutaci), neznamená to, že druhé dítě bude negativní, ale že má opět stejnou pravděpodobnost 50%, že mutaci zdědilo nebo nezdědilo. Dítě může mutaci zdědit od maminky nebo od otce. Ve zcela výjimečných případech může mutace pocházet od obou rodičů. Mutace nemůže přeskočit generaci – kdo mutaci nemá, nemůže ji přenést na potomky, a ty nemá smysl vyšetřovat (např. babička má mutaci, její dcera ji nezdědila. Pak nebudeme vyšetřovat vnučku – dceru dcery – protože ta mutaci mít nemůže).Nejdeme-li u ženy nebo muže mutaci genů BRCA, pak nabídneme vyšetření jejich příbuzným. Postupujeme po jednotlivých generacích, nejprve vyšetříme rodiče, sourozence a děti. Ve vyšetřování dalších generací pokračujeme pouze u žen a mužů, kteří mutaci zdědili, u negativních není třeba potomky vyšetřovat, protože mutaci mít nemohou.

Mohu zabránit přenosu dědičné dispozice na své děti?

Nosičství mutací genů BRCA1/2 je v současné době považováno za vážné genetické onemocnění. Je-li jeden z partnerů přejících si počít miminko nositelem mutace genu BRCA1 nebo 2, může tento pár využít možnosti tzv. preimplantační genetické diagnostiky - PGD - tedy umělého oplodnění s vyšetřením vzniklých embryí. Technicky se jedná o odběr vajíček ženy a spermií partnera, jejich smíšení ve zkumavce (tomu se říká umělé oplodnění) a vyšetření vzniklých zárodků (embryí), zda nesou mutaci. Do dělohy je ženě vloženo pouze embryo, které mutaci nezdědilo. Lze tak zabránit přenosu dědičné dispozice na nenarozené dítě. Oba rodiče jsou skutečnými biologickými rodiči dítěte, jde o postup běžně používaný v léčbě neplodnosti, pouze je využito možnosti vyšetřit embryo před vložením do dělohy. PGD je velmi diskutovaným tématem pro své limity technické i etické. Jedná se o metodu velmi účinnou, která může dát páru jistotu, že jejich dítě mutaci nezdědí. Je třeba si ale uvědomit, že i když zabráníme přenosu mutace, člověk může onemocnět a zemřít na jakýkoliv jiný zhoubný nádor, byť pravděpodobnost takového onemocnění není zvýšena ve srovnání s běžnou populací.Metoda má svoje výrazné technické limity - můžeme získat třeba jen jedno embryo, a to bude navíc BRCA pozitivní; můžeme získat mnoho embryí, ale žádné se neuchytí v děloze. Metoda má svoje zdravotní rizika - komplikace stimulace vaječníků, mimoděložní těhotenství. 

BRCA_ilu-3

Videa

O nás

V České republice probíhá testování dědičné dispozice ke vzniku rakoviny prsu a vaječníků již od roku 1996. Na laboratorní část navázala i péče o ženy s touto dědičnou dispozicí. Ta je v ČR stále nedostatečná – existuje pouze několik center, která se snaží ženám a mužům alespoň nějakou péči poskytnout.

Důležitá je také spolupráce v rámci jednotlivých lékařských oborů tak, aby se nikdo nedivil, když přijde žena s BRCA mutací.

Naše centrum v nemocnici Na Bulovce je jedinečné v tom, že poskytuje celé spektrum péče – dokáže se postarat o ženu zdravou i ženu s nádorem, dokáže zprostředkovat veškerá nezbytná vyšetření, dokáže poradit ve všech životních situacích.

Centrum navazuje na činnost podobného zařízení, které prof. Zikán založil ve Všeobecné fakultní nemocnici, a doufáme, že bude předlohou i pro další centra v celé České republice.

zikan

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

dubova

MUDr. Olga Dubová

vecerova

MUDr. Lívia Večeřová, MBA

kasparova

Bc. Radana Kašparová

Kontakt

Poradna pro ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů
Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, Praha 8
tel. 266 083 230

Ambulance pro jedince s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Karlovo náměstí 32, Praha 2
tel. 224 966 473

Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň
alej Svobody 923/80, Plzeň
tel: 377 105 254